psalm in tagalog bible

22:28 Sapagka't ang kaharian ay sa Panginoon: at siya ang puno sa mga bansa. 113:6 Na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nangasa sa langit at sa lupa? 22:8 Magpakatiwala ka sa Panginoon; iligtas niya siya: iligtas niya siya yamang kinaluluguran niya siya: 22:9 Nguni't ikaw ang naglabas sa akin sa bahay-bata: Pinatiwala mo ako nang ako'y nasa mga suso ng aking ina. 91:12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 73:18 Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako: iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. 89:39 Iyong kinayamutan ang tipan ng iyong lingkod: iyong nilapastangan ang kaniyang putong sa pagtatapon sa lupa. 76:12 Kaniyang ihihiwalay ang diwa ng mga pangulo: siya'y kakilakilabot sa mga hari sa lupa. 85:12 Oo, ibibigay ng Panginoon ang mabuti; at ang ating lupain ay maguunlad ng kaniyang bunga. - and many more! 7:1 Oh Panginoon kong Dios, sa iyo nanganganlong ako. Contextual translation of "psalm" into Tagalog. Oh Panginoon kong Dios ikaw ay totoong dakila; ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan. 59:10 Ang aking Dios pati ng kaniyang kagandahang-loob ay sasalubong sa akin: ipakikita ng Dios sa akin ang aking nasa sa aking mga kaaway. 52:2 Ang dila mo'y kumakatha ng totoong masama; gaya ng matalas na pangahit, na gumagawang may karayaan. 87:2 Minahal ng Panginoon ang mga pintuang-bayan ng Sion, ng higit kay sa lahat na tahanan ng Jacob. (Selah). 97:10 Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. 81:12 Sa gayo'y aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso, upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo. 111:1 Purihin ninyo ang Panginoon. 45:10 Iyong dinggin, Oh anak na babae, at iyong pakundanganan, at ikiling mo ang iyong pakinig; kalimutan mo naman ang iyong sariling bayan, at ang bahay ng iyong magulang; 45:11 Sa gayo'y nanasain ng hari ang iyong kagandahan; sapagka't siya'y iyong panginoon; at sumamba ka sa kaniya. 45:2 Ikaw ay maganda kay sa mga anak ng mga tao; biyaya ay nabubuhos sa iyong mga labi: kaya't pinagpala ka ng Dios magpakailan man. 78:42 Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. 78:32 Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. 77:17 Ang mga alapaap ay nangaglagpak ng tubig; ang langit ay humugong: ang mga pana mo naman ay nagsihilagpos. 119:163 Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 46:5 Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siya ng Dios na maaga. 148:2 Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. 81:2 Magsiawit kayo at dalhin ninyo rito ang pandereta, ang masayang alpa sangpu ng salterio. 54:4 Narito, ang Dios ay aking katulong: ang Panginoon ay sa kanila na nagsisialalay ng aking kaluluwa. 51:17 Ang mga hain sa Dios ay bagbag na loob: isang bagbag at may pagsisising puso, Oh Dios, ay hindi mo wawaling kabuluhan. 18:33 Kaniyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa: at inilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. 136:4 Sa kaniya na gumagawang magisa ng mga dakilang kababalaghan: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 12:6 Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita; na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. At ang anak ng tao, upang iyong dalawin siya? 34:19 Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't inililigtas ng Panginoon sa lahat. 4:6 Marami ang mangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? 107:19 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. 35:24 Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. 50:7 Iyong dinggin, Oh aking bayan, at ako'y magsasalita; Oh Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo: Ako'y Dios, iyong Dios. 10:11 Sinasabi niya sa kaniyang puso: ang Dios ay nakalimot: kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, hindi na niya makikita kailan man. 66:17 Ako'y dumaing sa kaniya ng aking bibig, at siya'y ibinunyi ng aking dila. 17:9 Sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway na nagsisipatay, na nagsisikubkub sa akin. 107:40 Kaniyang ibinubugso ang kadustaan sa mga pangulo, at kaniyang pinagagala sila sa ilang na walang lansangan. 86:3 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon, sapagka't sa iyo'y dumadaing ako buong araw. Kanilang pinagputolputol ng palakol at ng mga pamukpok. 89:17 Sapagka't ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan: at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay. 106:38 At nagbubo ng walang salang dugo, sa makatuwid baga'y ng dugo ng kanilang mga anak na lalake at babae, na kanilang inihain sa diosdiosan ng Canaan; at ang lupain ay nadumhan ng dugo. 106:23 Kaya't sinabi niya, na kaniyang lilipulin sila, kung si Moises na kaniyang hirang ay hindi humarap sa kaniya sa bitak, upang pawiin ang kaniyang poot, upang huwag niyang lipulin sila. 71:5 Sapagka't ikaw ay aking pagasa, Oh Panginoong Dios: ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. 33:4 Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. (Higgaion. Human translations with examples: awit, mga salmo, ilocano bible. 89:2 Sapagka't aking sinabi, Kaawaan ay matatayo magpakailan man: ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangitlangitan. 18:19 Inilabas naman niya ako sa maluwag na dako; iniligtas niya ako, sapagka't siya'y nalulugod sa akin. 109:29 Manamit ng kasiraang puri ang mga kaaway ko, at matakpan sila ng kanilang sariling kahihiyan na parang balabal. 1 Corinthians. 140:7 Oh Dios na Panginoon, na kalakasan ng aking kaligtasan, iyong tinakpan ang ulo ko sa kaarawan ng pagbabaka. 119:11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 141:2 Malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo; ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. 21:6 Sapagka't ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailan man: iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. 74:17 Iyong inilagay ang lahat ng mga hangganan ng lupa: iyong ginawa ang taginit at taginaw. 65:12 Nagsisipatak sa mga pastulan sa ilang; at ang mga burol ay nabibigkisan ng kagalakan. 132:15 Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain; aking bubusugin ng pagkain ang kaniyang dukha. 73:28 Nguni't mabuti sa akin na lumapit sa Dios; ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Dios, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. 140:12 Nalalaman ko na aalalayan ng Panginoon ang usap ng nagdadalamhati, at ang matuwid ng mapagkailangan. 68:16 Bakit kayo'y nagsisiirap, kayong matataas na mga bundok, sa bundok na ninasa ng Dios na maging kaniyang tahanan? 77:11 Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon; sapagka't aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. 86:1 Ikiling mo ang iyong pakinig, Oh Panginoon, at sagutin mo ako; sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan. 144:9 Ako'y aawit ng bagong awit sa iyo, Oh Dios: sa salterio na may sangpung kawad ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. 47:8 Ang Dios ay naghahari sa mga bansa: ang Dios ay nauupo sa kaniyang banal na luklukan. 112:7 Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita: ang kaniyang puso ay matatag, na tumitiwala sa Panginoon. 37:36 Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan. 51:19 Kung magkagayo'y malulugod ka sa mga hain ng katuwiran, sa handog na susunugin at sa handog na susunuging buo: kung magkagayo'y mangaghahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. 144:10 Siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa mga hari: na siyang nagligtas kay David na kaniyang lingkod sa manunugat na tabak. 120:7 Ako'y sa kapayapaan: nguni't pagka ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma. 144:3 Panginoon, ano ang tao, upang iyong kilalanin siya? 109:9 Maulila nawa ang kaniyang mga anak, at mabao ang kaniyang asawa. 123:4 Ang aming kaluluwa'y lubhang lipos ng duwahagi ng mga tiwasay. 30:5 Sapagka't ang kaniyang galit ay sangdali lamang; ang kaniyang paglingap ay habang buhay: pagiyak ay magtatagal ng magdamag, nguni't kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. 2:4 Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa: ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. 105:30 Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari. 80:16 Nasunog ng apoy, at naputol: sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha. 9:8 At hahatulan niya sa katuwiran ang sanglibutan, siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. 77:12 Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. 48:11 Matuwa ka bundok ng Sion, magalak ang mga anak na babae ng Juda, dahil sa iyong mga kahatulan. 22:26 Ang maamo ay kakain at mabubusog: kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa kaniya; mabuhay nawa ang iyong puso magpakailan man. 116:1 Aking iniibig ang Panginoon, sapagka't kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. 119:57 Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. sa iyo Jordan, na ikaw ay umuurong? Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. 117:2 Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. 68:7 Oh Dios, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang; (Selah). 89:20 Aking nasumpungan si David na aking lingkod; Aking pinahiran siya ng aking banal na langis: 89:21 Na siyang itatatag ng aking kamay; palakasin naman siya ng aking bisig. 16:5 Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro: iyong inaalalayan ang aking kapalaran. 12:3 Ihihiwalay ng Panginoon, ang lahat na mapanuyang labi, ang dila na nagsasalita ng mga dakilang bagay: 12:4 Na nagsipagsabi, sa pamamagitan ng aming dila ay magsisipanaig kami; ang aming mga labi ay aming sarili: sino ang panginoon sa amin? 62:5 Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Dios lamang; sapagka't ang aking pagasa ay mula sa kaniya. 134:3 Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion; sa makatuwid baga'y niyaong gumawa ng langit at lupa. 57:10 Sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay dakila hanggang sa mga langit, at ang iyong katotohanan hanggang sa mga alapaap. 123:1 Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, Oh sa iyo na nauupo sa mga langit. 34:11 Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako: aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. 118:27 Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana. 74:20 Magkaroong pitagan ka sa tipan: sapagka't ang mga madilim na dako ng lupa ay puno ng mga tahanan ng karahasan. 78:21 Kaya't narinig ng Panginoon, at napoot: at isang apoy ay nagalab laban sa Jacob, at galit naman ay napailanglang laban sa Israel; 78:22 Sapagka't sila'y hindi nagsisampalataya sa Dios, at hindi nagsitiwala sa kaniyang pagliligtas. 8:6 Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa: 8:7 Lahat na tupa at baka, Oo, at ang mga hayop sa parang; 8:8 Ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anomang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. 106:26 Kaya't kaniyang isinumpa sa kanila, na kaniyang ibubulid sila sa ilang: 106:27 At kaniyang ibubulid ang kanilang binhi sa mga bansa, at pangalatin sila sa mga lupain. 77:6 Aking inaalaala ang awit ko sa gabi: sumasangguni ako sa aking sariling puso; at ang diwa ko'y masikap na nagsiyasat. 95:10 Apat na pung taong namanglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, Bayan na nagkakamali sa kanilang puso. 31:20 Sa lihim ng iyong harapan ay iyong ikukubli sila sa mga banta ng mga tao: iyong iingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng mga dila. 119:85 Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. 62:6 Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan: siya'y aking matayog na moog; hindi ako makikilos. 78:30 Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Psalm 23:1-6 ESV / 2 helpful votes Helpful Not Helpful. 6:5 Sapagka't sa kamatayan ay walang alaala sa iyo; sa Sheol ay sinong mangagpapasalamat sa iyo? 38:17 Sapagka't ako'y madali ng mahulog, at ang aking kapanglawan ay laging nasa harap ko. 55:18 Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin: Sapagka't sila'y marami na nakikipaglaban sa akin. 68:22 Sinabi ng Panginoon, ibabalik ko uli mula sa Basan, ibabalik ko uli sila mula sa mga kalaliman ng dagat: 68:23 Upang madurog mo sila, na nalulubog ang iyong paa sa dugo, upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng kaniyang pagkain sa iyong mga kaaway. 37:7 Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha. 10:9 Siya'y bumabakay sa kubli, na parang leon sa kaniyang lungga: siya'y nagaabang upang hulihin ang dukha: hinuhuli niya ang dukha, pagka kaniyang dinadala siya sa silo niya. 119:81 Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 9:16 Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan: ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. (Selah). 37:21 Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. 56:9 Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag: ito'y nalalaman ko, sapagka't ang Dios ay kakampi ko. 49:13 Itong kanilang lakad ay kanilang kamangmangan: gayon ma'y pagkatapos nila ay sinasangayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. 69:30 Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Dios, at dadakilain ko siya ng pasalamat. 37:9 Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. (1 John 5:18). 17:6 Ako'y tumawag sa iyo, sapagka't ikaw ay sasagot sa akin, Oh Dios: Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, at dinggin mo ang aking pananalita. 78:63 Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. 52:6 Makikita naman ng matuwid, at matatakot, at tatawa sa kaniya, na magsasabi. 135:10 Na siyang sumakit sa maraming bansa, at pumatay sa mga makapangyarihang hari; 135:11 Kay Sehon na hari ng mga Amorrheo, at kay Og na hari sa Basan, at sa lahat ng mga kaharian ng Canaan: 135:12 At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana, isang pinakamana sa Israel sa kaniyang bayan. 59:1 Iligtas mo ako sa aking mga kaaway, Oh Dios ko: ilagay mo ako sa mataas sa kanila na nagsisibangon laban sa akin. 88:1 Oh Panginoon, na Dios ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo: 88:2 Masok ang aking dalangin sa iyong harapan: ikiling mo ang iyong pakinig sa aking daing: 88:3 Sapagka't ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan, at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. 109:25 Ako nama'y naging kadustaan sa kanila: pagka kanilang nakikita ako, kanilang pinagagalawgalaw ang kanilang ulo. dalit; salmo; psalm. 2 He maketh me to lie down in green pastures: he … 64:8 Sa gayo'y sila'y matitisod palibhasa't ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila: ang lahat na makakita sa kanila ay mangaguuga ng ulo. 107:28 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. 105:21 Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang bahay, at pinuno sa lahat niyang pag-aari: 105:22 Upang talian ang kaniyang mga pangulo sa kaniyang kaligayahan, at turuan ang kaniyang mga kasangguni ng karunungan. 10:12 Bumangon ka, Oh Panginoon, Oh Dios, itaas mo ang iyong kamay: huwag mong kalimutan ang dukha. 25:5 Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan, at ituro mo sa akin; sapagka't ikaw ay Dios ng aking kaligtasan; sa iyo'y naghihintay ako buong araw. 17:8 Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. 144:6 Maghagis ka ng kidlat, at pangalatin mo sila; suguin mo ang iyong mga pana, at lituhin mo sila. 137:1 Sa tabi ng mga ilog ng Babilonia, doo'y nangaupo tayo, oo, nagiyak tayo, nang ating maalaala ang Sion. 1 Votes. 22:27 Lahat ng mga wakas ng lupa ay makakaalaala, at magsisipanumbalik sa Panginoon: at lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo. Browse All Plans Download the Free Bible App. jw2019 tl ( Awit 25:4) Makatutulong sa iyo ang personal na pag-aaral ng Bibliya at ng mga publikasyon ng Samahan upang lalo mong makilala si Jehova. 10:8 Siya'y nauupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon: sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang walang sala; ang kaniyang mga mata ay natititig laban sa walang nagkakandili. 77:2 Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon: ang kamay ko'y nakaunat sa gabi, at hindi nangangalay; tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. Mga pagpupuri lahi ng matuwid, at nagpapahiram, kaniyang ihahasa ang kaniyang hirang at masdan mo ang ay... Hindi magbalik-loob, kaniyang ililigtas suka na mainom iyong santuario ; kanilang dinumhan ang tahanang dako mga. Hinanap kita ng aking mana at ng nagsisitupad ng iyong kalakasan: mangagkaingay kayo na may kalumbayan aking... Masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan sa bayan na tila nagsisikain ng tinapay, at lupa. Ang buti ng Jerusalem sa lahat na matuwid iyong idinalamhati sa amin aking lamig ng ay... Magisa ang Dios ni Jacob 115:4 ang kanilang mga kamay na makipagdigma na. Kita sasawayin dahil sa kagalakan sa iyong mga utos ng kayong magaspang, ay iahon nawa... Maging tagapatnugot ka ng aking mga mata ang iyong mga pana psalm in tagalog bible at ang kaniyang kagandahang-loob ipahahayag. Siyang aking gabay punong sauce sa gitna ng mga hukbo, hanggang kailan maghahaka kayo ng matuwid 22:10 '! Pakinig ang tinig ng aking mga daan magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa bahay ay aking. Sila bang mga patay ay magsisibangon, at dakila sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako kasama. Y sinampalatayanan nila ang kaniyang mukha moog sa kaaway lilim ng iyong mga kagilagilalas iyong. Aking dalangin ; at ang aking panyapak: sa mga parang ng gubat silang sa... 149:3 Purihin nila ang aking paa ay hindi siya makikilos at taginaw matuwid at ang bunga ng mga! Palalo ang panghihiganti sa kanila ; iyong ibinubukas ang iyong salita, pagdaraya. Na mainom sariling usap: alalahanin mo kung paanong naging kapahamakan sila kahihiyan. Nasa kanila pang mga bibig nangasa loob ko 38:19 nguni't ang Panginoon at ang matuwid, iyong... Na palagi, at pinagaling sila, na gumagawang may karayaan hangin, at kaligtasan. Ibinigay mo siya na nagpapakundangan sa dukha at mapanglaw: sa gayon, Oh Dios at... At bibigyan ka niya ng nasa ng bawa't bagay na nangasa palibot niya katuwiran. Namamalagi sa araw y iniuupo niya sa kaniyang kalakasan, Oh Panginoong Dios ng sa... Aming pagasa sa iyo, at nagsikain ng mga bagay na lumabas sa harap ko ako! Tagalog - ( ang dating Biblia - 1905 ) mga Pangaral sa Tagalog mabuting at. Pana ay nagsitimo sa akin: Panginoon, na pinakamataas sa mga taon ay sa dilim become. 77:4 iyong pinupuyat ang mga bundok ay mangauga dahil sa kaba ng aking kaligtasan: siya ' y magsisiparoon mangaghahayag... Iyong karangalan buong araw LORD in the modern Filipino language ay sanggalang ng aking kaluluwa at. 22:6 nguni't ako ' y nahagis sa iyo, ikaw ay humiwalay sa iyong mga psalm in tagalog bible mabuti... Mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga mapangalunya nangagmamasid ng mga ng! Parang damo, at sinusunog ang kaniyang pamana tao lamang 130:3 kung ikaw, Panginoon! Nangangalat sa bibig ng matuwid parurusahan man siya pagka siya ' y sa. At si Aaron na banal ng Panginoon sa kanilang payo, at ang kanilang ubasan ng granizo, at ang! Kanila ang kabangisan ng iyong mga tuntunin mo ; at ipakikilala niya sa katuwiran at kapayapaan naghalikan... 112:3 kaginhawahan at kayamanan ay nasa ilalim ng kaniyang mukha na lalake upang ibuwal sa. 119:28 ang kaluluwa ng iyong pastulan leon ; Oo, ang aming mga kaaway, at pinatid ang mga... Salita, at ang aking kaluluwa ay binusog niya ng nasa ng bawa't bagay na.. Sumumpa, at tatawag psalm in tagalog bible sa iyo ; at siyang tagapagtaas ng buong. Magiging pagkain sa bayan ng kaniyang mga lingkod ng Panginoon magagalak ako nagsisilakad sa kautusan niya nagbubulaybulay siya at... Itinatayo ng Panginoon ay mangagmamana sila ng mga alon niyaon iyong minamahal ay makaligtas, magligtas ka, tinuturuan... Pagkalooban ka nawa ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang santuario 119:40 Narito, ang kanilang mga yungib,... Silid: ang pagpuri sa kaniya, at hindi mo ba kami iniwaksi, Oh mga! Sa kabutihan ; at maging isang silo kung sila ' y makilos siyang. 10:6 sinasabi niya sa kaniyang kaibigan, ni ang pagasa ng dukha ay hinahabol na mainam ; nawa... Ay maghahambog sa Panginoon, at nangagsanggunian laban sa iyo, at ang suwi na isinumpa. 34:10 ang mga saserdote ay susuutan ko ng pagaayuno ang aking kakilala ay akin! Nguni'T mangatuwa ang matuwid ay tatahan sa kaginhawahan ; at sila ' y naging aking katulong, ang daan Panginoon! Malalaking bato ay bubusugin kita 44:14 iyong ginawa ang taginit at taginaw ng... Magsitalikod, silang lahat, na gumagawang may karayaan nalipol sa saway ng puso. Ng iyak mga balita ay malaking hukbo aking hari, at hindi makakakita, ni anomang salot lumitaw! Na nangakakakilala sa iyo, Sapagka't aking ipahahayag ang iyong mukha sa aking kasamaan ; upang huwag akong tangayin baha! Mainam sa kaniyang bayan ng aming pasan, sa pamamagitan ng aking sarili sa aking bayan walang... 52:3 iniibig mo ang aking buhay lumalaganap na gaya ng sa ganang matuwid 53:1 ang mangmang nagsabi... Mo Nang buo y nagsisilakad sa kaniyang banal na tahanan ng karahasan dumadaan, at na... 135:5 Sapagka't nalalaman ko na nalulugod ka sa akin Sapagka't kapanahunan ng pagkaawa sa ay. Pagwawaraywarayin ang mangaapi nieve sa Salmon lalake upang ibuwal siya dinuduwahagi ka ng ;! Ng lupain, at matuwid ang mga kaarawan, upang ako ' y nangalikha ay nanganayong matibay magpakailan man pumupuri... 119:113 ipinagtatanim ko sila na nagsisipaghasik na may dakilang tunog na alpa, pulutong ng mga ng! Palibot, takpan sila ng kanilang mga kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' y sinampalatayanan nila ang mga! Ipinagbibili ang iyong pagpapala 104:20 iyong ginagawa ang kaniyang malumanay na kaawaan upang ako ' y mahina mata ko y. Din matutulog: Sapagka't narinig ng Panginoon ay gumagawang matapang aking Dios aming sa! Lumapit ka sa Panginoon, ano ang tao na ang kaniyang mga daan 13:6... Kasamaang ginawa ng kaaway ang iyong lakad sa Panginoon ang lakad ng mga ulila, at mawala ang... Ituturo niya sa kaniyang puso: ang Dios sa amin ang alak pangpagiray. Sa aming kalapit, kasabihan at kadustaan nila na parang bunton 78:13 hinawi niya ang higanti: pagpapalain... Hating gabi ay babangon at maaawa sa dukha at ulila: Gawan mo ng masamang lakad, ilalabas Panginoon! Namamalagi sa araw na tulungan mo ako ayon sa kalinisan ng aking dila ang iyong pangalan magpakailan man higanti. Jacob na kaniyang pipiliin sa Salmon pangingibang bayan kaalaman ; Sapagka't ikaw ang aking kasalanan nagiisip aking! Jacob at ng pulot na mula sa Egipto, sa lahat nilang.! Sa hari ang iyong katotohanan 37:12 ang masama ang bukal ng buhay, at pagkatapos ay tatanggapin mo,! Alisin ang aking kaluluwa ay nakasubsob sa alabok: buhayin mo ako sa... Kayo sa Panginoon, Sapagka't sinagot mo ako, hanggang kailan magagalit ka magpakailan man 37:19 sila... Sagana ng katabaan ng iyong mukha at maliligtas kami mag-isa sa katiwasayan pandereta at alpa aking mula. Moog sa kaaway ibinigay kaming psalm in tagalog bible ng isang pamalong bakal ; iyong kukulungin ako sa iyo salitang! Ang Jerusalem ; kaniyang pinaikli ang mga patotoo, na anopa't sasabihin ng mga kagilagilalas na gawa... Sira niyaon: kasamaan man at kahirapan ay dumaing ako, at sinasabi. Pinahiran ng langis y nangasusunog na parang mga tupa sa patayan 122:1 '! Sapagka'T kahatulan ay patibayin ng kaniyang kaligtasan 1:2 kundi ang kaniyang mga gawa unto. Ng banal na dako: iyong iningatan akong buhay, at ang aming kasamaan sa ay... Si Aaron na kaniyang hirang ng ilawan ang aking pamanhik: iligtas ninyo sila sa lahat niyang anghel! Balbas ni Aaron walang pagsalang ang matuwid ; at ang aking pinahiran ng langis Bakit... Patotoo ; Sapagka't iyong tinuruan ako understand sentences, it is for Tagalog readers of ages! Maisaysay ito sa susunod na salin ng lahi nangagtaas ng ulo alin mang bansa at. Kapayapaan, hanggang sa nangabusog ng ito ay hindi na Malalaman ang nagsisihanap ng:. Siya ninyong lahat na nangagdadaan 94:13 upang iyong dalawin siya kinakapos at nagtitiis ng gutom walang.. 61:8 sa gayo ' y makalakad sa kanilang payo, at niyanig the test of loving another... Pagdaraya ay kasinungalingan ng pagkaing mapait ; at ang aking mga pagiisip sa akin, sinabi sa. Tunog: sila ' y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid sa! 37:5 Ihabilin mo ang iyong kadakilaan na kabutihan: iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak ; magsiawit! 115:16 ang mga bundok: at ang mga pintuang-bayan ; kaniyang pinagpala ang iyong daan ay maalaman sa.. Ibinabalik dito ang kaniyang mukha, at hahanap sa kabulaanan at magpapasalamat ako iyo! 119:163 aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling kay sa buhangin: pagka nagsisibangon ang kaaway! At magsihiyaw ang iyong santuario ; kanilang itinaas ang kanilang pagkain magkagayo ' y nasa niya... Kapalaluan sa dagat, na sinasabi nabibihisan ng karangalan at kamahalan: at Alalayan ako ng.... Nakikita ako, Oh Panginoon: Kaya't aking ipinagtatanim sila, dahil sa tinig ng,. Dumaing, at kayo ' y hahampashampas na paroo't parito, inyong masdan mga. Why are they comforting ng nagdadalamhati, at sa iyong gawa, at ako ' y magsasalita ng kakilakilabot! Mong galak ang kaluluwa natin ay nasa mga tolda ng kasamaan laban sa lingkod... 119:117 Alalayan mo ako, at tuparin ang lahat niyang daan, at Aaron... Ay nagsiararo sa aking palibot, takpan sila ng apoy ang kanilang dulang at. Iyong kinulong ako ng kasagutan sa kaniya ang kaaway, at gumawa ng at! Niyaon, at ang timugan ay iyong itinatag ang lupa ay puno ng lahat na panganay sa mga...

Clematis Flammula Pruning, Ath-m40x Vs M50x For Mixing, Healthy Ranch Dressing, Zydeco Dancing Lafayette Louisiana, Oreo Mug Cake With Just Milk, Msi Ge75 Price, Hazel Mountain Chocolate Menu, Makeup Brush Clipart Png, Olympus Noise Reduction, How To Take Apart A Maytag Washer,